До відома батьків.

2017 - 2018 навчальний рік

До уваги батьків.

Всеукраїнський тур зі збереження Планети програми «Діти Створюють Країну» за посиланням http://ukrngo.org.ua/project/childrencreatecountrty

 

Для ознайомлення використання коштів з міського бюджету для батьків виставлений звіт за 2017 рік.

СПС спільно зі службою у справах дітей провели круглий стіл на тему: "Виконання батьківських обов`язків.

Спільне засідання Ради профілактики правопорушень школи з службою у справах дітей. Індивідуальна робота з батьками учнів сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

В школі продовжує роботу консультпункт для батьків, які можуть звернутися за будь-якою консультацію щодо навчання та виховання дітей.

Члени консультпункту:

Чередніченко Т.Г., заступник директора з виховної роботи  – голова комісії

Маловик Н.В.,  педагог – організатор – заступник

Марчук Н.М.. – соціальний  педагог

Полудень Л.В. – практичний психолог

Романова Т.В. – голова м/о  класних керівників

Гашпоренко О.В. – голова  м/о вихователів ГПД

Антонова Л.І. - медична сестра

Малишко Н.М. - м/о вчителів дефектологів

Глущенко М.К. - вчитель-логопед

Кондратенко Т.М. - голова творчої групи.

Грицай Л.В. - вчитель-дефектолог.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я  

З 20 листопада 2017 року на базі КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» (вул. Добровольського, 22) розпочинає свою роботу гурток спортивно-оздоровчого напряму «Оздоровча гімнастика», направлений на корекцію фізичних вад та розвиток фізичних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.

Притаманна дітям велика потреба в русі є важливим біологічним завданням організму, що зростає, та обов’язковою умовою формування та розвитку дитячого організму.

Своєчасно розпочаті заняття гуртка «Оздоровча гімнастика» дозволяють запобігти небажаних наслідків. Гурток «Оздоровча гімнастика» – це система застосування різноманітних методик фізичних вправ, для покращення розвитку м’язових рухів, які є стимулятором життєвих функцій людини.

Заняття у гуртку «Оздоровча гімнастика» для дітей з особливостями розвитку  сприяють зміцненню та оздоровленню організму в цілому. Оздоровча гімнастика здійснює загальнозміцнюючий вплив на дитячий організм, своєчасну корекцію наявного патологічного процесу, формує та закріплює навички правильної постави, підвищує опірність організму та покращує психомоторний розвиток  дитини.

З дітьми працює спеціаліст з фізичної реабілітації Паламарчук Олена Михайлівна згідно з розробленим розкладом занять.

Заняття проводяться у групах, підгрупах та індивідуально. Групи формують за діагнозами та з урахуванням особливостей кожної дитини.

Контактний телефон для довідок

(066)-561-91-24 – Паламарчук Олена Михайлівна – керівник гуртка, спеціаліст з фізичної реабілітації.

01 вересня відбулися загальношкільні батьківські збори щодо організації навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.

Інформація з попередніх років.

01 лютого відбулася зустріч директора НВО Станкевич Н.В. з головами батьківських комітетів, щодо розрахунків до бюджету на 2017 рік.

 

Інформація

Інформацію про  залишок невикористаних коштів за звітні періоди не висвітлювати в засобах массової інформації. (Протокол №2 загальноношкільних батьківських зборів НВО від 31.10.2016 р.).

                                                                               

                                                                                   Голова БК закладу - Чермак Н.Ф.

 28 березня 2016 року рішенням голів  та членів батьківського комітету навчального  закладу було прийнято рішення про переобрання голови батьківського комітету НВО і  одноголосно  обрана мама учениці 4-Б класу Чермак Наталія Федорівна.

 

      На виконання  листа управління освіти № 630/1-09-09  від 23.02.2016 щодо « Висвітлювання звіту»  членами батьківського комітету  прийнято рішення про  висвітлювання надходження та використання  батьківської благодійної допомоги  відповідно до запропонованих таблиць особисто головою батьківського комітету Чермак Н.Ф.

          Інформація про благодійні добровільні внески головою батьківського комітету - Чермак Н.Ф. буде надаватися після І та ІІ семестру. Рішення батьківських зборів від 23.05.2016 р., протокол № 4.

18 березня відбулися загальношкільні батьківські збори.

Розглядались питання:

1. Робота педагогічного колективу з учнями і вихованцями у І семестрі.  (Станкевич Н.В.)                                                                                                                              

2. Про роботу вчителів трудового навчання. Профорієнтація. (Нароженко О.Ю.)                                                                                                                                        

3. Практична робота на уроках трудового навчання. (Хлопецька О.В., Стародубцов А.В.)

                                                                                                         

4. Поради соціального педагога та практичного психолога. (Марчук Н.М.), Полудень Л,В.)

                                                                                                         

5. Звіт голови батьківського комітету. (Ахрарова Т.В.)

                                                                                                          

 

 

                                                                            

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                      Директор НВО

                                               ___________ Н. Станкевич

 

 

   Положення про батьківський комітет

НВО « Спеціальна загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 1–

дошкільний навчальний заклад

 

Кіровоградської міської ради»

 

  1. Загальні положення

 

     1.1.  Положення про батьківський комітет   загальноосвітнього

  навчального  закладу визначає  функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі - заклад).

     1.2. Комітет      є    добровільним    громадським формуванням,  створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації  прав  та  обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

     1.3. У  своїй  діяльності  комітет  керуються   Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про  загальну  середню  освіту"  (  651-14  ),  "Про   об'єднання громадян"  (  2460-12   ),   Конвенцією  ООН  "Про  права  дитини" ( 995_021 ),  "Положенням про загальноосвітній навчальний  заклад" ( 964-2000-п  ),  статутом загальноосвітнього навчального закладу (  v0284290-02  ),  цим  положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

     1.4. Рішення  про  заснування  батьківських  комітетів класів  або  закладу  приймаються  на  загальних  зборах  батьків відповідного класу або на зборах закладу.

   1.5. Припинення  діяльності  батьківських комітетів може бути проведено  шляхом  реорганізації  або  ліквідації   (саморозпуску, примусового розпуску).

  2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

  2.1. Метою діяльності комітету є захист  законних  інтересів своїх  дітей  в  органах  громадського  самоврядування закладу,  у відповідних державних,  судових органах,  а також надання допомоги

педагогічному  колективу  в реалізації завдань загальної середньої освіти.

     2.2. Основними завданнями  діяльності  комітету  є  сприяння

створенню умов для:

     формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української  мови  і  культури,  історії  і культури народів,  які проживають в Україні; формування загальнолюдської   культури   і  моралі,  культури міжетнічних відносин; захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей; здобуття учнями  обов'язкової  загальної  середньої   освіти, розвитку їх природних здібностей; запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять  час  і безпритульності;  всебічного зміцнення  зв'язків   між   родинами,   навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

     залучення батьківської     громадськості    до    професійної орієнтації учнів, позакласної роботи;

     організації роботи  з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків,  підвищення їх  відповідальності  за навчання і виховання дітей; вирішення питань    розвитку    матеріально-технічної    бази навчального закладу та його благоустрою.

     2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

     - законність,

     - гласність,

     - колегіальність,

     - толерантність,

     - виборність,

     - організаційна самостійність в межах повноважень, визначених

цим положенням та законодавством;

     - підзвітність  і  відповідальність  перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).

 

                           3. Організація діяльності комітету ( комітетів класів)

 

     3.1. Комітет класу (класів) формується з  батьків  або  осіб, які їх замінюють,  одного класу чи декількох класів,  і діє від їх імені. Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу  (класів)  на  початку  навчального  року. Кількісний  склад  та  термін  повноважень  комітету  визначаються зборами батьків класу (класів).

    3.2. Збори батьків класу  (класів)  проводяться  за  рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.

   3.3. Комітет  закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів,  а з інших батьків  за  рекомендацією  комітетів класів або ради закладу.

  3.4. Кількісний  та  якісний  склад комітету закладу,  термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

  3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати  збори батьків  закладу.  Правомочний  склад зборів становить не менше як дві третини від  загальної  кількості  дітей  у  закладі.  Рішення приймаються простою більшістю голосів.

    У разі  неможливості  проведення  загальних  зборів   батьків закладу,  питання,  що  потребують  розгляду  загальними  зборами, можуть виноситься  на  обговорення  зборів  батьків  класів,  яких стосуються  ці  питання.  У  такому випадку рішення приймається за рахуванням  рішень  зборів  батьків  класів  на  засадах   простої більшості  голосів  згідно  з  протоколами  засідань  батьківських

комітетів класів.

  3.6. Рішення зборів батьків,  комітетів доводиться до  відома батьків,  керівництва закладу,  а,  за необхідності,  відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

  3.7. Комітети  можуть  створювати  постійні   або   тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

 3.8. У випадку,  коли член комітету достроково  складає  свої повноваження,  вибори  нового  члена  відбуваються на батьківських зборах.

 3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану  роботи закладу,  рішень зборів батьків,  рекомендацій директора, класного керівника. План роботи  має  вільну  форму  і  затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи  комісій,  створених при комітеті,  є складовими

плану роботи комітету.

 3.10. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

  3.11. Комітети  ведуть протоколи своїх засідань і зборів,  що зберігаються у голови комітету,  і  передаються  за  актом  новому складу відповідних комітетів.

  Керівництво і   класні   керівники    закладу    не    несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

                       4. Права та обов'язки комітету

 

     4.1. Комітет має право:

     брати участь в обстеженні житлово-побутових умов  учнів,  які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; встановлювати зв'язки з місцевими органами  виконавчої  влади

та    місцевого   самоврядування,   органами   внутрішніх   справ, громадськими   організаціями,   підприємствами,   навчальними   та науковими  установами,  сільськогосподарськими господарствами щодо надання    фінансової    та     матеріально-технічної     допомоги загальноосвітньому  навчальному закладу,  захисту здоров'я і життя учнів,  навчальної та  виховної  роботи,  організації  підвозу  та

харчування   учнів,   благоустрою   та   з   питань   забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

  вносити на  розгляд  керівництва (педагогічної ради) навчального закладу пропозиції  щодо  змін  типу  навчального закладу,    його    статусу,    вдосконалення   умов   організації навчально-виховного процесу,  організаційно-господарських  питань, які  мають  бути  розглянуті  керівництвом  навчального  закладу в

місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків; звертатися до  директора,  класного керівника,  педагогічної  та ради загальноосвітнього навчального  закладу  щодо роз'яснення  стану  і  перспектив  роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

     забезпечувати умови для здобуття дитиною загальною середньою освітою за будь якою формою навчання;

     постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

     порушувати клопотання    щодо    позбавлення   чи   обмеження батьківських прав;

     за необхідності  заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

     скликати позачергові батьківські збори (конференції);

     створювати благодійні    фонди    відповідно    до    чинного законодавства,  у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань,  передбачених статутом  цих

фондів;

     сприяти покращенню харчування учнів; сприяти дотриманню          санітарно-гігієнічних          та

матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу; брати участь   у   прийнятті   рішень   стосовно  організації оздоровлення учнів (вихованців);  сприяти організації    інноваційної    та   експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

     звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

     бути відзначеними грамотами та іншими формами  морального  та матеріального заохочення.

 

          4.2. Комітет зобов'язаний:

     виконувати плани  роботи,  затверджені  головою  відповідного комітету;

     вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету; надавати інформацію  про   свою   діяльність   за   проханням

 

директора закладу або відповідного органа управління освітою; залучати батьків до організації позакласної  та  позашкільної роботи; організовувати чергування батьків під  час  культурно-масових заходів  у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів; у разі    потреби    звітувати   перед   загальними   зборами (конференціями).

             4.3. Комітет зобов'язаний:

     виконувати плани  роботи,  затверджені  головою  відповідного комітету;

     вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету; надавати інформацію  про   свою   діяльність   за   проханням

директора закладу або відповідного органа управління освітою; залучати батьків до організації позакласної  та  позашкільної роботи; організовувати чергування батьків під  час  культурно-масових заходів  у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів; у разі    потреби    звітувати   перед   загальними   зборами (конференціями).

     4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу.  Він може брати  участь  у  засіданнях  педагогічної  ради  закладу  під час розгляду питань,  віднесених до  компетенції  комітету,  з  правом

дорадчого голосу.

                                                         5.     Діловодство

5.1. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства НВО.

5.2. Протоколи зберігаються у голови  загальношкільних батьківських зборів НВО 1 рік.

 

5.3. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.

До відома  опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків - вихователів

На виконання листа служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28.09.2015 р. № 2234 адміністрація НВО просить опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів надати звіти щорічно  до

20 жовтня  соціальному педагогу Марчук Н.М.

Батьківські збори

          Для батьків, учнів школи і вихованців дошкільних груп надавалась інформація: 

1. Режим роботи НВО: розклад уроків, виховних годин, забезпеченість підручниками, терміни канікул.

2. Особливості навчально-виховного процесу 2016/2017 н.р.

3.Безпека життєдіяльності учнів і вихованців.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог учнями школи і вихованцями ДНЗ: зовнішний вигляд учнів та вихованців, забезпеченість канц. товарами, посудом, рушниками, миючими засобами та ін.

5. Наявність у учнів спортивного одягу та взуття для занять фізкультурою і ЛФК.

6. Харчування.

7. Поради та рекомендації соціально-психологічно. службою закладу.

8. Діяльність піклувальної ради у закладі.

9. Вибір членів батьківського комітету класів і дошкільних груп.

10 Різне.

         

Ми переконані, що важлива умова ефективної навчально-виховної роботи - єдність школи, сім'ї та громадськості.

                                                                 Тільки разом із батьками, спільними

                                                                 зусиллями, учителі можуть дати

                                                                 дітям велике людське щастя

                                                                                                           В. Сухомлинський

Рекомендації батькам щодо виховання дітей

1. Формуйте позитивне ставлення до школи;

2. Виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини;

3. Формуйте адекватну самооцінку;

4. Не перевантажуйте дитину надмірним заннятям, чергуйте їх з грою;

5. Навчайте етичних норм спілкування з однолітками та дорослими;

6. Привчайте самостійно долати труднощі, яку під силу подолати дитині;

7. Частіше хваліть, а не докоряйте;

8. Пам'ятайте, що кожна людина має право на помилку;

9. Частіше згадуйте себе у дошкільному віці;

10. Любіть дитину безумовною любов'ю, приймайте її такою якою вона є.

До відома громадян, які переміщуються з районів проведення АТО